Risk för psykisk ohälsa och behov av psykologiska stödinsatser hos vårdpersonal i samband med covid-19 pandemin.

Sammanfattning

Stressen ökade påtagligt i vården under coronapandemin. Krisen har inte bara lett till mer arbete utan även till moralisk stress, risk för smittspridning och trötthet på grund av långa arbetspass. Projektet undersöker hur stressen sett ut och vilket stöd vårdpersonalen behöver.

Projektledare Aleksandra Sjöström-Bujacz
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-05-04 - 2023-04-30
Beviljat totalbelopp 3 098 000 kr
Diarienummer 200136

Syfte

Forskarna ska undersöka psykologiska reaktioner hos vårdpersonal som arbetar med covidpatienter för att få en bild av vad som riskerar att skapa ohälsa hos dem. Utifrån den kartläggningen ska forskarna ta fram förslag på stödinsatser.

Genomförande

Projektet utgår från en stödmodell som finns vid Sankt Görans sjukhus som innebär att psykologer ger stöd till personalen i form av kognitiv beteendeterapi. Projektgruppen börjar med att undersöka psykologiska reaktioner på krisen hos vårdpersonal och beskriva stressreaktioner. De identifierar sedan olika former av stöd och undersöker införandet av den psykologiska stödmodellen. 200 anställda vid Sankt Görans sjukhus deltar och eventuellt även anställda vid andra sjukhus. Datainsamlingen sker med upprepade enkäter, information om sjukfrånvaro, arbetsscheman med mera. Dessutom intervjuas vårdpersonal, chefer och psykologer som ger stöd.

Resultat

Projektets resultat kan användas för att ta fram insatser mot psykisk ohälsa och försämrad arbetsförmåga hos vårdanställda under extrema omständigheter som en pandemi. Projektet ger kunskap om symptom på psykisk ohälsa, stressfaktorer och effekten av vissa åtgärder. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, rapporter och forskargruppen hemsida.