Vårdpersonalens Coronavardag ? En intervjustudie vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av smittspridning av coronaviruset i Sverige

Sammanfattning

Vårdpersonal, inte minst inom intensivvården, har upplevt en extrem stress under pandemin. Projektet tar reda på hur det är att arbeta under sådana omständigheter. Kunskaperna kan ge bättre stöd när liknande situationer inträffar i framtiden.

Projektledare Erika Wall
Organisation Mittuniversitetet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-05-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 1 217 000 kr
Diarienummer 200126

Syfte

Projektet ska analysera och dra slutsatser av vårdpersonals arbetsmiljö under pandemin.

Genomförande

Projektet genomförs med hjälp av djupintervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Omkring 20 intervjuer har redan gjorts i en undersökning som detta projekt bygger vidare på. Nu genomförs ytterligare 10-15 intervjuer med vårdpersonal inom olika delar av vården. Analysen av intervjusvaren görs i samarbete med forskare inom omvårdnad, ledarskapsforskning med flera.

Resultat

Projektet tar fram kunskap om behovet av stöd i arbetet under pandemin, om hur risken för smittspridning påverkar arbetet, om etiska dilemman, sociala relationer under arbetet, risker och trygghet samt kommunikation och tillit. Resultaten från studien som projektet bygger vidare på har fått stor spridning via radio, tidskrifter med mera. De sprids också via workshops och vetenskaplig publicering.