Staka ut vägen till återgång i arbete vid psykisk ohälsa - en konceptuell modell för mer effektiv behandling

Sammanfattning

Sammanfattning

Trots ökande problem med långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa saknas forskning inom området, särskilt när det gäller vilken behandling och vilka åtgärder som är mest effektiva. Projektet ska ta fram en modell för behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som har stressrelaterad psykisk ohälsa. Det kan förbättra omhändertagandet både i vården och arbetslivet av dem som sjukskrivits på grund av stress.

Projektledare Anna Finnes
Organisation Region Stockholm
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-07-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 4 303 000 kr
Diarienummer 200051

Syfte

Projektet ska ta fram en modell för effektivare helhetsbehandling av stressrelaterade psykiska problem. Behandlingen ska leda till snabbare återgång i arbete och involvera färre terapeuter. Målet är att förbättra behandlingen och hanteringen av stressrelaterade problem och undersöka hur det går att införa modellen.

Genomförande

Först går forskarna igenom vilka behandlingsprogram som används för stressrelaterad psykisk ohälsa. De utvärderas både när det gäller återgång till arbete och återhämtning. Professionella som arbetar med sådana problem och patienter intervjuas. Intervjuerna ligger till grund för enkäter till de bägge grupperna med frågor om hur nuvarande behandling ser ut. Forskarna följer ett antal deltagare under ett år, från deras sjukskrivning startar, med mätningar av sömn, stress, ångest med mera. Mätningarna kompletteras med sjukskrivningsdata från Försäkringskassan. Forskarna intervjuar också deltagare och gör ytterligare en enkätundersökning till terapeuter, främst psykologer, vid de vårdcentraler där patienter som deltar sökt hjälp. Efter att ha utvärderat gängse behandling utifrån alla data som samlats in föreslår forskarna en standardiserad och förbättrad behandlingsmodell. De undersöker också hur väl det går att införa en sådan modell.

Resultat

Projektet visar hur man kan skapa en hållbar process för återgång i arbete efter man sjukskrivits för psykisk ohälsa. Resultaten kan användas i vården samt för företag och andra organisationer med medarbetare som har drabbats av stressrelaterade psykisk ohälsa. Projektet ger även teoretiska kunskaper som kan bidra till bättre behandling och rehabilitering. Alla modeller, resultat och verktyg som tas fram av projektet görs tillgängliga på en hemsida