Återgång till arbete - hinder och möjligheter att förhindra långvarig sjukskrivning hos canceröverlevare

Sammanfattning

Säkrare diagnoser och bättre behandling har gjort att allt fler överlever cancer. Många av dessa canceröverlevare vill gå tillbaka till arbetet men både sjukdomen och behandlingen kan orsaka fysiska och psykiska besvär som gör det svårt att arbeta. Forskning saknas om hur svårighet att äta, förlust av muskelmassa och stress påverkar arbetsförmågan. En studie av canceröverlevare som arbetar igen kan ge ökad kunskap om vad som underlättar respektive hindrar återgång i arbete efter cancer.

Projektledare Göran Laurell
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 2 978 000 kr
Diarienummer 200015

Syfte

Projektet ska undersöka återgång till arbete hos canceröverlevare, klarlägga medicinska faktorer och vilka av patienterna rapporterade faktorer som hindrar eller underlättar en återgång till arbete.

Genomförande
Patienter rekryteras från 3 universitetssjukhus. Det planeras att totalt följa cirka 500 patienter varav 250 av dessa beräknas vara canceröverlevare i arbetsför ålder. De canceröverlevare som studeras är patienter som behandlats för olika typer av huvud- och halscancer. Uppföljning sker vid 7 tillfällen under 2 år för varje patient.  I projektet ingår även att genomföra intervjuer där  bland annat analyseras patienternas tankar kring behov av rehabilitering, sjukskrivning och arbete. 

Resultat
Projektet förväntas kunna identifiera vilka fysiska, psykiska, sociala och medicinska faktorer som gör det lättare för canceröverlevare att återvända till arbetet. Den kunskap projektet genererar väntas kunna användas för att skapa bättre rehabiliteringsinsatser och därigenom bidra till att fler personer som överlever cancer kan arbeta igen