Återhämtning i arbetet - ett interventionsprojekt (tilläggsansökan)

Sammanfattning

Projektgruppen har genomfört en tidigare studie där de prövat metoder för återhämtning på jobbet. De testade insatser utifrån vad medarbetare vid vårdcentraler ansåg att de behövde för att återhämta sig bättre. Projektet bygger vidare på den studien genom att analysera insamlat material och ta fram en verktygslåda med metoder för bättre återhämtning på jobbet.

Projektledare Margareta Troein
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-04-01 - 2022-01-31
Beviljat totalbelopp 1 243 000 kr
Diarienummer 190248

Syfte

Projektet ska ta fram modeller för bättre återhämtning på arbetsplatsen. De ska tas fram i samarbete med anställda och utvärderas. Dessutom ska tidigare resultat spridas så att de kan komma till användning i arbetslivet.

Genomförande

Inspelningar av tidigare så kallade fokusgruppintervjuer skrivs ut och analyseras. Utifrån de tidigare resultaten tar forskarna fram modeller som kan användas i vården för ökad återhämtning i arbetet. Insatserna som föreslås ska kunna anpassas till olika sammanhang.

Resultat

Projektet tar fram förslag på insatser för ökad återhämtning på arbetsplatser samt sprider tidigare resultat som rör sådana insatser. Åtgärdsförslagen sammanställs i en särskild rapport. Resultaten sprids via media, vetenskapliga artiklar, fortbildning av personal med mera.