Förändring av vardagens aktiviteter hos personer med depression och ångest efter arbetsterapeutisk rehabilitering.

Sammanfattning

Allt fler sjukskrivs för psykisk ohälsa. Det behövs mer kunskap om vad som kan få de som drabbats av ångest och depression att återfå sin arbetsförmåga. Projektet undersöker vad som ger dem hälsa och välbefinnande genom att studera vardagliga aktiviteter, som skötseln av hemmet och fritidssysslor, och hur utförandet av de aktiviteterna påverkas av rehabilitering. Resultaten kan bland annat förbättra rehabiliteringen för dem som har ångest och depression.

Projektledare Petra Wagman
Organisation Högskolan i Jönköping
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2020-07-01 - 2023-06-30
Beviljat totalbelopp 848 000 kr
Diarienummer 190222

Syfte

Projektet ska ta reda på mer om vad som bidrar till hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga hos personer med depression och ångest genom att undersöka vardagsaktiviteter som patienterna uppgett som problematiska och hur utförandet av dem påverkas av arbetsterapeutisk rehabilitering.

Genomförande

Vardagliga aktiviteter som patienterna uppgett som knepiga att utföra undersöks i samband med arbetsterapeutisk rehabilitering. Forskarna ställer frågor om vilka aktiviteter som varit problematiska, hur väl man lyckats genomföra dem och vilken roll rehabiliteringen spelat för detta. Flera standardiserade frågeformulär används, bland annat om vilka aktiviteter som medför problem och hur väl man lyckats genomföra vardagliga aktiviteter. Forskarna använder även data som samlats in i ett tidigare projekt.

Resultat

Studien ger kunskap om vilka vardagsaktiviteter som är knepiga för personer med ångest och depression samt hur detta påverkas av rehabilitering. Eftersom deltagarna delas in i de som är sjukskrivna och de som är tillbaka i arbete på hel- eller deltid så ger studien även information om arbetsförmågan. Resultaten sprids i forskarsamhället via konferenser och artiklar samt till en intresserad allmänhet via populärvetenskapliga kanaler. Målet är att kunskaperna ska hjälpa dem som har ångest och/eller depression att få ett hållbart arbetsliv och ett fungerande liv i övrigt.