Psykosociala faktorer, fetma och det metabola syndromet.

Sammanfattning

Fetma är ett växande problem som för med sig bland annat högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdom. Det finns belägg för att stress bidrar till bukfetma och det så kallade metabola syndromet (där högt blodtryck och höga blodfetthalter ingår). Projektet har undersökt sambandet mellan stress och andra psykosociala faktorer å ena sidan samt fetma och hjärtkärlsjukdom å den andra. Det ingick i den stora och världsomfattande så kallade PURE-studien.
 

Projektledare Annika Rosengren
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Fetma
Tidsperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
Beviljat totalbelopp 3 288 000 kr
Diarienummer 100056

Syfte

Projektet skulle studera sambandet mellan stress och andra psykosociala faktorer -som sömn och depression- samt fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdom inom den internationella PURE-studien.

Genomförande

PURE-studien omfattar data om bland annat psykosociala riskfaktorer från drygt 150 000 personer i 17 länder.
4 153 svenskar ingick i studien. Under de första åren har deltagarna inte bara följts via formulär utan även med blodtrycksmätningar och andra medicinska undersökningar. Projektet har därefter gjort uppföljningar av deltagarna via frågeformulär och telefon. Dessutom har en mängd samhällsdata -avstånd, kommunikationer, miljö, tobaksproser med mera - samlats in. 

Resultat

Projektet förväntas ge kunskaper som kan användas för att förebygga fetma och hjärtkärlsjukdom. Det handlar bland annat om sambandet mellan stress i arbetet, bukfetma och diabetes samt om hur pass stor riskfaktor stress är för hjärtinfarkt, stroke, diabetes och bukfetma. Ett antal resultat från den internationella PURE-studien är klara - som exempelvis att innehav av bil och TV är oberoende riskfaktorer för fetma. De svenska analyserna av sambandet mellan psykosociala faktorer och hjärtkärlhälsa pågår. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter och massmedia.