Utveckling av rekommendationer för implementering av e-hälsa i primärvården baserat på fallstudier (ePrIm)

Sammanfattning

Studien undersöker införandet av digitala verktyg i vården. Forskarna tar fram rekommendationer och råd för hur man bäst kan införa nya digitala hjälpmedel i hälso- och sjukvården utan negativa effekter på arbetsmiljö och anställdas hälsa.

Projektledare Maria Hägglund
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 4 748 000 kr
Diarienummer 190210

Syfte

Projektet ska undersöka hur införandet av så kallad e-hälsa i primärvården påverkar arbetet, arbetsmiljön och hälsan hos de anställda. Forskarna ska också ta fram råd och riktlinjer för hur man bör införa sådana nya digitala metoder i vården.

Genomförande

Projektet följer tre digitaliseringsprojekt i primärvården. Forskarna studerar först Hälsa på plats, en app som ger tillgång till patientjournaler vid hembesök. Systemet testas vid två vårdcentraler. Fallstudie två handlar om införandet av Asthmatuner vid en vårdcentral, en app där patienten själv övervakar sin sjukdom och skickar information till läkaren. Den tredje delen handlar om en integrerad tjänst för vårdbesök och bedömning av medicinsk allvarlighetsgrad som införs vid en vårdcentral. Datainsamlingen sker genom intervjuer, både personliga och i grupp med vårdpersonal samt genom observationer av anställdas arbete och enkäter om arbetsmiljö och hälsa.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur arbetsprocesser och arbetsmiljö påverkas av digitaliseringen. Det ger också kunskap om hur utformningen av de digitala hjälpmedlen påverkar arbetsmiljön. Kunskaperna är användbara för att införa digitala hjälpmedel i hälso- och sjukvården utan negativa effekter på arbetsmiljö och de anställdas hälsa. Resultaten sprids bland annat via vetenskaplig publicering.