Förbättrade arbets- och patientflöden i primärvården med digital Flow

Sammanfattning

Primärvården har fått fler patienter och arbetsbördan där har ökat. Ökad digitalisering skulle därmed kunna vara till hjälp. Projektet följer införandet av en digital plattform på en vårdcentral för att se hur den påverkar effektiviteten och personalens stress.

Projektledare Gudbjörg Erlingsdottir
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 4 010 000 kr
Diarienummer 190193

Syfte

Projektet ska undersöka hur den digitala plattformen Flow påverkar arbetsbörda, patienters delaktighet och kostnadseffektivitet vid vårdcentraler.

Genomförande

Systemet Flow tar medicinsk anamnes, bedömer medicinsk allvarlighetsgrad, tillhandahåller kommunikation via chatt och video, ger översikt för ärenden med mera. Systemet har blivit vanligt i primärvården. Organisation. ledarskap, arbetsflöde, arbetssätt, kostnader med mera kartläggs före och efter införandet av den digitala plattformen på en vårdcentral. Det görs bland annat med hjälp av intervjuer, enkäter, observation, teknik som mäter stressreaktioner och tidsmätningar. De ekonomiska beräkningarna görs för såväl kliniken som patienten och samhället. Forskarna samlar också in synpunkter om hur Flow kan utvecklas och förbättras.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur digitala patient- och arbetsflöden påverkar vårdcentralen och kostnaderna på en vårdcentral. Kunskaperna kan användas för att förbättra arbetsmiljön och hålla kostnader nere. Resultaten sprids bland annat till regioner och vårdcentraler. De sprids också via konferenser, hemsidor, seminarier och vetenskapliga artiklar.