AI i byråkratins tjänst - förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen

Sammanfattning

Robotiserad automatisering blir allt vanligare i arbetslivet. Det kan vara ett slags digitala medarbetare som härmar hur människor utför administrativa uppgifter genom att exempelvis hämta data från olika system eller skicka ut e-post. Projektet undersöker vilken nytta sådan robotadministration i en kommun ger, vad det innebär för medarbetarna och så vidare. Projektet ger kunskap om hur man bäst inför sådana tekniska hjälpmedel i arbetslivet.

Projektledare Maria Åkesson
Organisation Högskolan i Halmstad
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 4 253 000 kr
Diarienummer 190212

Syfte

Projektet ska undersöka arbetsmiljökonsekvenserna av automatiserade arbetsuppgifter genom robotisering eller maskininlärning. Forskarna ska också ta reda på hur robotiserad administration bäst införs för att bidra till både bra arbetsmiljö och effektivitet.

Genomförande

Projektet gör en fallstudie i en kommun som inför robotiserad och automatiserad administration i ett antal verksamheter. Några utvalda projekt i kommunen följs när det gäller hur arbetsuppgifter, administrativt arbete med mera påverkas. Verksamheten och den digitala arbetsmiljön studeras före, under och efter införandet av den nya digitala tekniken med hjälp av intervjuer, observationer, enkäter med mera. Därefter kartläggs den digitala arbetsmiljön och administrationen efter införandet. Slutligen tar projektgruppen fram en digital tjänst för införande av automatiserad och robotiserad administration med fokus på bra arbetsmiljö och effektivitet. Den kan innehålla råd, checklistor och liknande.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur automatisering med robotar påverkar kommunal administration och myndighetsutövning. Det ger kunskaper som bidrar till en god arbetsmiljö. Projektet tar fram ett digitalt stöd för införandet av robotteknik för automatiserad administration. Resultaten sprids under ett avslutande seminarium, genom bloggar, massmedia, fackliga organisationer och så vidare. Dessutom sprids de via vetenskapliga kanaler som tidskrifter och konferenser.