Organisatorisk- och social arbetsmiljö i skogsindustrin - att utvecklas i samverkan

Sammanfattning

Sammanfattning

I samarbete med branschen genomför forskarna ett utvecklingsprojekt som kan ge bättre organisatorisk och social arbetsmiljö i skogsindustrin. Arbetsgivare, fackförbund, företagshälsan och forskare arbetar tillsamman i projektet. Utvecklingsprojektet utvärderas och resultaten sprids bland annat till skogsindustrin.

Projektledare Pia Ulvenblad
Organisation Högskolan i Halmstad
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-05-01 - 2022-04-30
Beviljat totalbelopp 1 975 000 kr
Diarienummer 190151

Syfte

Projektet ska följa arbetet för social hållbarhet inom tre företag i skogsindustrin.

 

Genomförande

Forskarna gör en så kallad nulägesanalys för att se hur arbetsmiljön är vid de tre företagen. Data till den samlas in genom intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och observationer. Forskarna samlar också in styrdokument och resultat från medarbetarundersökningar. Samtidigt görs en handlingsplan upp för respektive företag. Forskarna följer sedan utvecklingsarbetet i företagen, som grundas på handlingsplanen. De kommer med input och utvärderar insatserna. Mätningar görs bland annat med enkäter till de anställda. Slutligen jämförs resultaten med de mål som företagen satt upp. Till projektet knyts en referensgrupp med representanter för arbetsgivare, fack och arbetsmiljöforskningen. I den slutliga utvärderingen ger de feedback och förslag på fortsatta insatser.

 

Resultat

Nulägesanalysen ger en bild av vilka behov av arbetsmiljösatsningar som företagen har. Efter den slutliga utvärderingen presenterar forskarna centrala framgångsfaktorer och förslag på områden för utveckling. Projektet ger kunskap om samverkan mellan arbetsmarknadens parter för en hållbar psykosocial arbetsmiljö samt om hur ledarskap och medarbetarskap kan utvecklas för att få en sådan arbetsmiljö. Resultaten kommuniceras under projektets gång till de deltagande företagen och framgångsfaktorerna presenteras i ett särskilt häfte som sprids till intresserade. Resultaten sprids också via nätverk, en hemsida och vetenskapliga publikationer.