Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

Sammanfattning

Sammanfattning

Med bra stöd från chefer skulle sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa kunna undvikas. Men vilka möjligheter chefen har att ge stöd beror mycket på omgivningen, såsom organisationens struktur och klimat. Projektet undersöker vilken roll sådana faktorer spelar när chefer försöker förhindra att deras medarbetare blir sjukskrivna på grund av exempelvis depression och ångest.

Projektledare Monica Bertilsson
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 5 921 000 kr
Diarienummer 190130

Syfte

Projektet ska undersöka sambandet mellan så kallade kontextuella faktorer och chefers åtgärder för att förebygga sjukskrivning hos medarbetare med psykisk ohälsa. Forskarna ska också undersöka vilka erfarenheter chefer har av sådana åtgärder.

Genomförande

Forskarna skickar ut enkäter till cirka 3.000 chefer i privat sektor. Enkäterna innehåller frågor om arbetsplatsen, organisationsstruktur, arbetsuppgifter, organisationsklimat, krav och resurser, attityder till psykisk ohälsa med mera. Projektet gör också filmer där skådespelare berättar om sina svårigheter att arbeta på grund av psykisk ohälsa. Genom att visa dem för chefer och ställa frågor kan forskarna undersöka vilka åtgärder cheferna vidtar för att undvika sjukskrivning hos sina medarbetare. Intervjuerna handlar också om vilka förutsättningar och faktorer som försvårar respektive hjälper cheferna att stötta medarbetare med psykisk ohälsa.

Resultat

Projektet ger kunskap om vilka faktorer i chefernas omgivning som hjälper respektive hindrar dem att stötta medarbetare med lättare psykisk ohälsa. Resultaten kan användas till att hjälpa cheferna att ge ett bättre stöd. Kunskaperna kan även förbättra arbetslivsinriktad rehabilitering. Resultaten sprids till arbetsgivare och chefer och kommer även att användas i utbildning av chefer.