Psykisk ohälsa i unga år och sjukfrånvaro bland privatanställda

Sammanfattning

Sammanfattning

Allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Det blir också vanligare med långtidssjukskrivning på grund av sådana problem. Projektet studerar hur psykisk ohälsa hos unga i form av exempelvis depression och ångest hänger samman med sjukskrivning senare i livet. Forskarna undersöker också varför vissa unga med sådana symptom blir sjukskrivna och andra inte.

Projektledare Jurgita Narusyte
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 4 988 000 kr
Diarienummer 190129

Syfte

Projektet ska föra samman försäkringsmedicin med studier av tvillingar för att ta reda på mer om ungas psykiska ohälsa och hur den är kopplad till sjukskrivning och oförmåga att arbeta senare i livet.

Genomförande

Forskarna studerar tvillingar som är födda mellan 1959 och 1986. Det finns data om deras fysiska och psykiska hälsa i flera tidigare undersökningar av sjukpension, sjukfrånvaro och hälsa. Forskarna hämtar också in information om sjukfrånvaro, dödsorsaker och vård från olika register. Eftersom studien görs på tvillingar kan forskarna skilja ut ärvda orsaker från sådana som har med miljön att göra. Insamlade data bearbetas med olika statistiska metoder.

Resultat

Studien förväntas ge helt nya kunskaper om sambandet mellan tidig psykisk ohälsa och senare sjukskrivning. Kunskaperna kan bidra till att det blir möjligt att identifiera de mest sårbara och ge dem stöd tidigt. Det kan minska både sjukskrivningar och personligt lidande.