Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar. Åtgärder för säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Sammanfattning

Belastningsskador i samband med att man flyttar eller lyfter patienter är en vanlig typ av arbetsskada inom hälso- och sjukvården. Risken vid personförflyttningar ska bedömas av arbetsgivare, skyddsombud och vårdpersonal, men kunskapen om riskbedömning är idag begränsad. En metodik där man värderar fysisk belastning och följer både en särskilt framtagen riktlinje för personförflyttningar och arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy kan bidra till en säkrare arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Projektledare Charlotte Wåhlin
Organisation Region Östergötland
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 1 026 000 kr
Diarienummer 190144

Syfte

 Att översätta och psykometriskt testa Tilthermometer, ett instrument som används för riskbedömning vid personförflyttningar. Instrumentet ger underlag för att värdera riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal. Projektet syftar även till att utvärdera implementeringen av en strategi för riskbedömning vid personförflyttningar på arbetsplatser samt undersöka deltagarnas erfarenheter och upplevd nytta av utbildning, användbarheten av Tilthermometer samt riktlinje för personförflyttningar.

Genomförande: Tilthermometer översätts från Nederländska till svenska, kulturanpassas och prövas avseende psykometriska egenskaper. I implementeringsstudien utvecklas riktlinje för personförflyttningar, digital utbildning samt en applikation för användning av Tilthermometer. I studien implementeras Tilthermometer tillsammans med riktlinjen. Den genomförs under 4 månader vid sex enheter inom både regioner och kommuner. Utbildning, säkerhetsbeteende, arbetsrutiner och implementeringsprocessen utvärderas via frågeformulär, loggböcker och intervjuer. I projektet samverkar vi med Region Östergötland, Jönköping och Örebro, Linköpings Universitet, Arbetsmiljöverket, fackliga företrädare samt arbetsgivare och HR-strateg.

Förväntat resultat: Studien bidrar med ny kunskap kring hur arbetsgivare kan arbeta för att skapa säkrare arbetsplatser. Verktygslådan i det systematiska arbetsmiljöarbetet utökas. Användning av Tilthermometer och framtagen strategi för riskbedömning kan hjälpa organisationen att effektivt planera arbetet. Att via samverkan tidigt identifiera riskfylld fysisk arbetsbelastning och sätta in åtgärder som förebygger arbetsskada vid personförflyttningar