Från blankett till robot? Om automatiserad ärendehantering i svenska kommuner.

Sammanfattning

Automatisering kan vara ett sätt att effektivisera kommuners ärendehantering. Det saknas dock forskning om hur en sådan automatisering påverkar bland annat arbetsinnehåll och kompetenskrav för de anställda. Projektet tar fram mer kunskap om det.

Projektledare Ida Lindgren
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 3 704 000 kr
Diarienummer 190200

Syfte

Projektet ska kartlägga utvecklingen av automatiserad ärendehantering i svenska kommuner. Forskarna ska också ta fram ett stöd för att bedöma om det är lämpligt att automatisera en viss ärendeprocess och hur mycket i så fall.

Genomförande

Ett antal fall med automatiserad ärendehantering i kommuner väljs ut och undersöks. I de verksamheterna utför forskarna intervjuer, observationer av arbetet, dokumentstudier, utvärdering av IT/system samt delar ut enkäter. Utifrån det samlade materialet skrivs en text som tolkas av forskarna. Slutligen tar de fram ett analys/ och metodstöd som kan användas för att stötta kommuner som inför automatiserad ärendehantering.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur automatiserad ärendehantering går till i kommuner, hur automatiseringen påverkar arbetssituationen samt vilka värden automatiseringen för med sig. Kunskaperna används för att skapa ett stöd för införande av automatiserad ärendehantering. Forskarna skriver flera vetenskapliga artiklar utifrån studien och sprider även resultaten vid föreläsningar och undervisning.