Ledarskap för ett hållbart digitalt arbetsliv - Teknikstrategier och arbetslivets gränser

Sammanfattning

Den nya tekniken med exempelvis smarta mobiler där man har ständig tillgång till e-post och sociala medier suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv. För att den digitala arbetsmiljön ska bli långsiktigt hållbar krävs ett ledarskap som hanterar detta. I skolvärlden använder lärare sociala medier i undervisningen och för att kommunicera med elever, samtidigt som sådana medier används flitigt av eleverna själva. Projektet undersöker hur ledarskap och styrning kan skapa en långsiktigt hållbar digital arbetsmiljö för lärare och skolchefer, framför allt med fokus på sociala medier.

Projektledare Karin Hedström
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 4 537 000 kr
Diarienummer 190189

Syfte

Projektet ska undersöka hur styrning och ledarskap kan tillvarata nyttan med sociala medier och göra så att de som arbetar i skolan får en hållbar digital arbetsmiljö.

Genomförande

Tillsammans med skolledare och lärare tar forskarna fram arbetssätt som både uppfyller verksamhetens behov och innebär en hållbar digital arbetsmiljö. Forskarna samarbetar med tre skolor. Projektet genomför så kallade reflektionsträffar med lärare, IT-ansvariga, arbetsmiljöombud och skolledare där arbetssätten tas fram och prövas. Fyra sådana träffar genomförs i varje organisation under två års tid. Deltagarna i dessa träffar samt företrädare för skolornas huvudmän intervjuas. Dessutom samlar forskarna in styrdokument om digitalisering och arbetsmiljö på de tre skolorna.

Resultat

Projektet tar fram riktlinjer för hur styrning och ledning kan ge en hållbar digital arbetsmiljö på skolor. Projektet ger också kunskap om hur anställda hanterar sociala medier och hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön. Kunskaperna kan användas i exempelvis arbetsmiljöplaner. Resultaten sprids till de deltagande organisationerna via reflektionsträffarna. De sprids också via vetenskapliga tidskrifter, konferenser, en populärvetenskaplig artikel och workshops inom projektet.