Problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef: kan insatsen minska sjukfrånvaro?

Sammanfattning

Sammanfattning

Psykisk ohälsa ökar risken för att bli långtidssjukskriven. Det orsakar lidande för den enskilde och innebär stora kostnader för arbetsgivare och samhälle. Projektet undersöker vad man kan göra på arbetsplatsen för att minska risken för långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Projektledare Elisabeth Björk Brämberg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 8 352 000 kr
Diarienummer 190134

Syfte

Projektet ska utvärdera en problemlösningsbaserade intervention och se om den kan förhindra sjukskrivning för medarbetare som riskerar att sjukskrivas på grund av sin psykiska ohälsa. Forskarna ska också undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att arbeta stressförebyggande samt vilken roll medarbetarnas totala livssituation spelar.

Genomförande

Studien genomförs i privat sektor. Deltagarna är 140 anställda som riskerar sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Det handlar om medarbetare med symptom som ångest och depression eller anställda som bedömer att de kommer att bli sjukskrivna för sådana problem det närmaste året. Cirka 40 chefer till dem deltar också. Medarbetarna som riskerar sjukskrivning får så kallade problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef. Insatsen jämförs sedan när det gäller långtidssjukskrivning med de vanliga åtgärderna vid psykiska besvär. I samtalet tas medarbetaren med i att försöka hitta problem och lösningar, en metod som visat sig vara effektiv i andra sammanhang. Cheferna får en kort utbildning i metoden. En manual och handledning ingår också. Data för utvärderingen samlas in med hjälp av enkäter, register, intervjuer och sms. Mätningar görs både innan och efter samtalen.

Resultat

Om samtalen leder till minskad sjukskrivning har metoden goda chanser till spridning och användning. Behovet av fungerande insatser är stort inom området