Symtom och sensorisk funktion efter el-olycka

Sammanfattning

Varje år rapporteras cirka 450 elolycksfall in till Elsäkerhetsverket. Nästan alla är arbetsolyckor och elektriker är den mest drabbade yrkesgruppen. Det saknas kunskap om vilka skador som olyckorna kan leda till, inte minst när det gäller nervskador som känselbortfall och smärtor. Projektet undersöker hur den del av nervsystemet som inte består av hjärnan eller ryggmärgen, de så kallade nervtrådarna, påverkas av elolyckor. Med mer kunskap blir det lättare att diagnostisera och följa upp sådana skador.

Projektledare Magnus Thordstein
Organisation Region Östergötland
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-09-01 - 2022-08-31
Beviljat totalbelopp 2 165 000 kr
Diarienummer 190100

Syfte

Projektet ska kartlägga så kallade sensoriska symptom efter elolyckor. Dessutom ska forskarna jämföra olika tekniker för att undersöka hur väl nervsystemet fungerar. Målet är bättre diagnos och uppföljning av skador efter elolyckor.

Genomförande

40 män i arbetsför ålder som varit med om en elolycka rekryteras till projektet. Det är huvudsakligen män som drabbas och för att möjliggöra jämförelser med annan forskning tas endast män med. Försökspersonerna undersöks vid en neurofysiologisk klinik. De får också besvara en enkät med frågor om yrke, när olyckan skedde, hur länge de utsattes för elektriciteten, kontakter med vården, eventuella sjukdomar och så vidare. Försökspersonerna undersöks med fem olika tekniker: uppfattning av värme och kyla, LEP (en metod som kombinerar mätning av hjärnaktivitet och laserbestrålning av huden), vibrometri för test av vibrationssinnet, rutinmetoden neurografi samt taktil gnosis (förmågan att uppfatta föremåls form med fingertopparna). Utfallet av de olika teknikerna jämförs med ett referensmaterial.

Resultat

Projektet kommer att bidra till bättre undersökningsmetoder för att diagnostisera och följa upp skador på grund av elektricitet. Det kan också leda till att fler elolyckor rapporteras in. Resultaten sprids via föreläsningar, seminarier och vetenskapliga artiklar.