Stress- och sömnproblematik: Förklaringsmodeller och kostnadseffektiv behandling

Sammanfattning

Psykisk ohälsa leder till väldigt många långtidssjukskrivningar. Bakom ligger ofta stress och sömnstörningar. Projektet undersöker hur stress och sömnproblem är kopplade till psykisk ohälsa. Dessutom ska forskarna testa vilken effekt kognitiv beteendeterapi, KBT, har på stress, sömn och psykisk ohälsa. Kunskaperna ger bättre förståelse av hur psykisk ohälsa uppkommer och bör behandlas.

Projektledare Maria Nordin
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2020-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 4 000 000 kr
Diarienummer 190082

Syfte

Forskarna ska göra en så kallad epidemiologisk studie av sambanden mellan stress, sömn och psykisk ohälsa. De ska också utvärdera effekten av korta och kostnadseffektiva behandlingar med KBT mot stress och sömnproblem.

Genomförande

Studien av sambandet mellan stress, sömn och psykisk ohälsa bygger på data från den så kallade Miljöhälsostudien i Västerbotten och hälsodata som samlats in under tre olika år för flera tusen personer. Projektet testar också KBT mot sömnproblem och stress och undersöker hur den psykiska hälsan påverkas av terapin. 570 personer får KBT i form av individuell korttidsterapi eller i grupp. De jämförs med totalt 250 personer som får ordinarie behandling i med medicin och rådgivning. Utvärderingen sker med testinstrument för sömn, utmattning och psykisk ohälsa före. Den görs både under och efter behandlingen. Dessutom intervjuas vissa av deltagarna.

Resultat

Forskarna förväntar sig att KBT-terapin mot sömn och stress kommer att ha en positiv effekt. Studien ger också mer allmän kunskap om sambandet mellan sömn, stress och psykisk ohälsa. Resultaten sprids bland annat genom genom vetenskaplig publicering och en populärvetenskaplig broschyr som sammanfattar de viktigaste resultaten. Broschyren sprids till hälsocentraler i Västerbotten.