Metodstöd för ledarskap och organisatoriskt lärande i produktionsteam

Sammanfattning

Projektet tar fram ett så kallat metodstöd, ett skriftligt material som ger stöd, för ledarskap och organisatoriskt lärande i produktionsteam, exempelvis inom tillverkningsindustrin. Målet är att både företag och medarbetare ska må bättre och att såväl arbetsmiljö som innovation ska gynnas.

Projektledare Malin Hallin
Organisation Swerea IVF AB
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2019-08-01 - 2023-02-19
Beviljat totalbelopp 3 888 000 kr
Diarienummer 190098

Syfte

Projektet ska ta fram ett metodstöd som kan användas för bättre ledarskap och organisatoriskt lärande i tillverkningsindustrin. Det ska stärka såväl innovationer som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Genomförande

Projektet genomförs i ett samarbete mellan Munkforssågar, AB Volvo med flera företag, forskare samt RISE IVF AB (som arbetar med ny teknik och nya arbetssätt för tillverkningsindustrin). Först gör projektgruppen en litteraturgenomgång och en kartläggning i de deltagande företagen. Kartläggningen görs med hjälp av intervjuer, dokument och observation på plats. Utifrån kartläggningen och intervjuerna tas en modell och en målbild för metodstödet fram. Själva stödmaterialet arbetas sedan fram med hjälp av så kallade fokusgrupper. Olika arbetssätt testas i de deltagande företagen. I näst sista delen av projektet utvärderas metodstödets effekter när det gäller sådant som innovationsförmåga, engagemang och motivation. Slutligen sprids materialet så att det kommer till nytta.

Resultat

Projektet skapar en grund för ledarskap och organisatoriskt lärande som kan bidra till bättre hälsa och sänkta sjuktal. Det görs bland annat genom att ta fram riktlinjer och verktyg. Resultaten tas med i det nationella Produktionslyftet och lärdomarna dokumenteras bland annat på film och i text. Resultaten sprids till de deltagande företagen samt via utbildning och seminarier. Dessutom publiceras de vetenskapligt.