Byggindustrins säkerhetspark - ett program för säkerhetskultur

Sammanfattning

Byggindustrin har många allvarliga arbetsskador. Nära Arlanda flygplats byggs en så kallad säkerhetspark för byggindustrin. Det är ett område där man kan träna på att arbeta säkert och även reflektera kring säkerhet. Det är också en plats för att utveckla och testa säkrare arbetssätt för byggen. Forskarna undersöker hur säkerhetskultur, det vill säga gemensamma värderingar och beteenden som är inriktade på säkerhet, kan finnas med i parkens aktiviteter. Ett större fokus på säkerhetskultur kan bidra till färre olyckor på byggarbetsplatser.

Projektledare Jan Johansson
Organisation Luleå tekniska universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-12-01 - 2022-11-30
Beviljat totalbelopp 3 277 000 kr
Diarienummer 190061

Syfte

Projektet ska undersöka hur säkerhetskultur kan komma med i aktiviteterna på byggindustrins säkerhetspark. Målet är bättre säkerhetsträning och lärdomar som parkens besökare kan ta med sig till sina arbetsplatser.

Genomförande

Projektet genomförs i flera steg. Först kartläggs forskning om säkerhetskultur och säkerhetskulturen i svensk byggindustri. Resultaten återkopplas till företagsrepresentanter vid workshops. Vid dessa möten tar man också fram riktlinjer för verksamheten i säkerhetsparken. Säkerhetsparken ska ha olika stationer med fokus på roller, ansvar, arbete på hög höjd och så vidare. Målet är att en av dessa stationer ska fokusera på säkerhetskultur och att säkerhetskultur ska gå som en röd tråd genom de övriga. Forskarna arbetar tillsammans med ledningen för säkerhetsparken och en särskild referensgrupp. Träningen vid parken följs upp genom enkäter till deltagare om hur träningen påverkat deras vardagliga arbete och säkerhetstänkande. Enkätresultaten används till att förbättra parkens verksamhet.

Resultat

Projektet bidrar till en bättre säkerhetskultur på byggarbetsplatser. Det kan motverka olyckor och allvarliga arbetssjukdomar. Resultaten sprids via en rapport, vetenskaplig publicering och genom att parkens besökare delar med sig av sina erfarenheter till arbetskamrater.