Empirisk klassificering av individer med långvarig smärtproblematik för att förutsäga och optimera utfall i multidisciplinär behandling

Sammanfattning

Långvarig smärta är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga. Vanligtvis erbjuds patienterna så kallad multidisciplinär behandling, där olika professioner som psykologer, fysioterapeuter och psykologer arbetar tillsammans med en helhetssyn på patienten. Men det är svårt att veta vilka smärtpatienter som har nytta av behandlingen och hur den kan anpassas till dem. Projektet delar in smärtpatienter i grupper efter psykologi, typ av smärta med mera. Indelningen kan förbättra rehabiliteringen och göra det möjligt att säga när en behandling kommer att vara effektiv.

Projektledare Hugo Hesser
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2020-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 3 585 000 kr
Diarienummer 190054

Syfte

Med hjälp av modern datorteknik ska forskarna dela in smärtpatienter i grupper efter egenskaper som ångest, depression, aktivitetsnivå, hur smärtan ser ut med mera. Forskarna ska sedan undersöka hur en sådan klassificering kan användas för att förutsäga resultatet av multidisciplinär behandling.

Genomförande

Vuxna med smärta som varat i över tre månader registreras i Nationella registret för smärtrehabiltering, NRS. Registret innehåller information om över 36.000 patienter som fått multidisciplinär behandling. Informationen handlar bland annat om patienternas psykologi, hur smärtan ser ut, hälsa samt arbetsförmåga. Data från registret behandlas med en kraftfull datorteknik som kallas maskininlärning, som bygger på självförbättrande algoritmer där datorprogrammet lär sig utifrån de data som analyseras.

Resultat

Projektet ger en indelning av smärtpatienter i grupper, en så kallad klassificering, efter bland annat psykologi och smärtkaraktär. En sådan klassificering kan användas för att förutsäga vilket resultat en multidisciplinär behandling kommer att få. Den kan också användas för att individanpassa behandlingen. Resultaten sprids bland annat genom vetenskaplig publicering.