Hur påverkar ett personcentrerat arbetssätt sjukvårdspersonalens arbetstillfredsställelse, arbetsstress och psykosocial arbetsmiljö?

Sammanfattning

Det blir allt vanligare med så kallad personcentrerad vård. Den handlar bland annat om att man lyssnar mer på patientens berättelse och gör upp en vårdplan tillsammans med denne. En sådan vård kan bland annat ge kortare vårdtid för patienter, men man har inte tidigare undersökt hur den påverkar de vårdanställdas arbetsmiljö. Projektet undersöker detta.

Projektledare Inger Ekman
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-02-01 - 2022-02-01
Beviljat totalbelopp 1 647 000 kr
Diarienummer 190030

Syfte

Projektet ska undersöka vilka effekter personcentrerad vård får för sjukhuspersonal. De effekter som studeras i projektet är bland annat arbetstillfredsställelse, arbetsrelaterad hälsa och sjukfrånvaro. Dessutom ska forskarna ta reda på vilka hinder respektive möjligheter som personalen anser att personcentrerad vård för med sig.

Genomförande

Sjukhusavdelningar som inför personcentrerad vård deltar i projektet. All personal vid de avdelningar som deltar erbjuds att svara på en enkät med frågor om arbetsrelaterad stress, etisk stress, vilken belöning de tycker att de får för sina insatser med mera. De får svara på enkäten innan den personcentrerade vården införs, under tiden som den införs och ett år efter den första enkäten besvarats. Dessutom intervjuas personal som arbetat en tid med personcentrerad vård. Minst 20 anställda som arbetat på det sättet intervjuas.

Resultat

Forskarna förväntar sig att studien kommer att visa att personcentrerad vård ger positiva effekter på stress, sjukfrånvaro och personalomsättning. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering samt rapporter till regioner, sjukhus och beslutsfattare.