Genusperspektiv på långvarig smärta och utmattning - studier av kvinnors hälsa och lidande

Sammanfattning

Kvinnor med barn har högre sjukfrånvaro än män i samma situation. Hos kvinnor hänger ofta stress, psykisk ohälsa och besvär från muskler och leder ihop. Projektet undersöker sambanden mellan hälsa, familj och förvärvsarbete hos kvinnor med långvarig smärta och utmattning. Kunskaperna kan komma till nytta när det gäller att förebygga kvinnlig ohälsa samt för rehabilitering av stressdrabbade och personer med långvarig smärta.

Projektledare Maria Arman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2019-12-01 - 2021-11-30
Beviljat totalbelopp 1 400 000 kr
Diarienummer 190012

Syfte

Forskarna ska, utifrån ett genusperspektiv, undersöka sambanden mellan hälsa, familj, barn, förvärvsarbete, långvarig smärta och utmattning hos kvinnor.

Genomförande

Projektet använder både enkäter och intervjuer. Forskarna samlar in svar på webbenkäter och frågeinstrument som mäter hälsa, utmattning och socialt stöd hos 200 kvinnor med långvarig smärta och/eller utmattning. En kontrollgrupp på 200 friska kvinnor besvarar samma frågor. Dessutom intervjuas 20 kvinnor som har barn under 18 år hemma och som får rehabilitering för smärta och/eller utmattning. De intervjuas vid två tillfällen. Intervjuerna handlar huvudsakligen om deras erfarenhet av ohälsa i samband med familjebildning.

Resultat

Projektet ger kunskap om sambanden mellan hälsa, familj och förvärvsarbete hos kvinnor. Både hos dem som har ohälsa och de som är friska. Det ger också kunskap om vilka faktorer i kvinnors arbetsmiljö och sociala omgivning som är viktiga för deras hälsa. Kunskaperna kan förbättra förebyggande åtgärder och rehabilitering vid smärta och utmattning. Resultaten sprids via vetenskapliga publikationer och konferenser. Dessutom förmedlas de via utbildning och populärvetenskapliga kanaler.