Depression/ångestsyndrom samt sjukfrånvaro bland unga arbetare i privat sektor - mönster och betydelsen av arbetsmiljöfaktorer

Sammanfattning

Ångest och depression ökar hos unga. En del av förklaringen kan ligga i arbetsmiljön. Man har kunnat koppla negativ psykosocial arbetsmiljö till sådana symptom. De flesta unga jobbar i privat sektor. Projektet undersöker sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö, ångest, depression och sjukfrånvaro hos unga arbetare i företag. Målet är att bättre kunna förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga och att få tillbaka fler av de drabbade i arbete.

Projektledare Emma Björkenstam
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2019-02-01 - 2023-02-01
Beviljat totalbelopp 4 118 000 kr
Diarienummer 180290

Syfte

Studien ska undersöka mönster och förekomst av ångest, depression och sjukfrånvaro hos unga arbetare i privat sektor. Den ska också ta reda på hur faktorer i den psykosociala arbetsmiljön hänger samman med psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos unga. Studien ska också jämföra arbetare och tjänstemän i detta sammanhang.

Genomförande

Projektet baseras på samlat registerinfo där hela Sveriges befolkning finns med, IMAS, samt arbetsmiljöstudien SLOSH. Närmare en halv miljon unga arbetare finns med i det stora registret och drygt 1.600 i arbetsmiljöstudien. I IMAS ingår uppgifter om kön. ålder, utbildning, yrke, typ av arbete med mera samt uppgifter om diagnoser och sjukfrånvaro. SLOSH innehåller information om hälsotillstånd, stress på jobbet, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydlighet i arbetsroller, stöd från kollegor med mera. Materialet analyseras med hjälp av statistiska metoder.

Resultat

Forskarna väntas hitta grupper med unga arbetare i privat sektor som löper ökad risk för psykisk ohälsa och sjukskrivning. Den kunskapen kan bilda grund för förebyggande insatser. Studien kommer troligen också finna organisatoriska riskfaktorer som också kan förbättra rehabilitering samt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i arbetslivet. Projektet leder till artiklar i vetenskapliga tidskrifter Resultaten sprids dessutom via seminarier och konferenser. Projektgruppen planerar också föreläsningar för exempelvis arbetsgivare.