Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna - ledarskap, lärande och osäkerhet

Sammanfattning

Chefer behöver mer kunskap om vilket slags ledarskap ungdomar vill ha och förväntar sig. Unga vuxna är ofta i en osäker situation på arbetsmarknaden och chefen kan minska den osäkerheten. Sjukskrivningarna stiger också hos ungdomar, ofta på grund av psykisk ohälsa. Studien tar fram kunskap om hur chefer kan arbeta hälsofrämjande och hjälpa ungdomar in i arbetslivet.

Projektledare Erika Wall
Organisation Mittuniversitetet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-02-01 - 2023-02-01
Beviljat totalbelopp 3 592 000 kr
Diarienummer 180265

Syfte

Projektet ska kartlägga och analysera de förväntningar som unga vuxna inom handeln har på ledarskap, lärande och utveckling i arbetet samt hur dessa faktorer är kopplade till hälsa. Forskarna ska ta fram råd och rekommendationer kring detta.

Genomförande

Projektet begränsas till anställda i handeln som är mellan 18 och 28 år gamla. Cirka en femtedel av alla ungdomar arbetar inom handeln. Dessa ungdomars upplevelse av att komma in i arbetslivet studeras ur ett hälsofrämjande perspektiv. I den första delen av projektet görs så kallade fokusgruppsintervjuer med 30-40 unga handelsanställda. Syftet är att ta fram kunskap om hur de upplever sitt inträde på arbetsmarknaden. I nästa del görs ett tiotal djupintervjuer om ledarskap, lärande, hur man hanterar osäkerhet med mera. Projektet genomför också flera workshops.

Resultat

Projektet ger mer kunskap om hur unga som arbetar inom handeln agerar, tänker och upplever under sina första yrkesverksamma år. Det ger information om hur ledarskapet bör se ut enligt dem, om hälsofrämjande insatser samt om hur ungas arbetsmiljö, lärande och förutsättningar att hantera osäkerhet kan stärkas genom ledarskap. Projektet tar fram en populärvetenskaplig handbok om detta. Dessutom skriver forskarna flera vetenskapliga artiklar om resultaten.