Återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en arbetsskada bland unga.

Sammanfattning

Det behövs mer kunskap om vilka konsekvenser arbetsskador får för ungdomar och på vilket sätt de leder till sjukskrivningar. Inte minst för att ungdomar oftare skadar sig på jobbet. Projektet undersöker sjukskrivningsmönster och återgång i arbete hos unga som drabbats av en arbetsskada. Forskarna ska också studera ungdomarnas erfarenheter av vad som underlättar eller hindrar deras återkomst till jobbet. Kunskaperna kan ge bättre rehabilitering för unga som drabbas av arbetsskador.

Projektledare Ritva Rissanen
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-02-01 - 2023-02-01
Beviljat totalbelopp 5 153 000 kr
Diarienummer 180273

Syfte

Projektet ska undersöka hur återgång i arbete och sjukskrivningsmönster ser ut för arbetsskadade personer som är 19-29 år. Projektet ska också ta reda på vad ungdomarna tror underlättar respektive hindrar deras återgång till arbete.

Genomförande

Del ett av projektet hämtar information om sjukskrivningsmönster från register. Alla unga som fått en arbetsskada registrerad av Arbetsmiljöverket under 2012 tas med i studien. De följs fram till 2017. Forskarna samlar in information från register hos Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Alla hämtade data analyseras med statistiska metoder. Del två handlar om ungas upplevelse av att ha skadats på jobbet. Här intervjuas unga som har en arbetsskada registrerad hos Arbetsmiljöverket. Intervjuerna analyseras med en metod där man kan se hur olika upplevelser förhåller sig till varandra.

Resultat

Kunskaperna från projektet kan ligga till grund för förebyggande åtgärder och bättre rehabilitering för dem som drabbats av arbetsskador. Kunskaperna om sjukskrivningsmönster samt om erfarenheter av att skadat sig på jobbet och vad som hänt efteråt kan ge insatser som hjälper unga kvar i arbetslivet. Projektresultaten sprids genom vetenskaplig publicering, konferenser samt presentationer för intresserade aktörer inom området.