Hyperaktivitetsstörningar bland unga vuxna inom privat sektor - hur påverkar diagnos och medicinering senare arbetsanknytning och sjukfrånvaro?

Sammanfattning

Runt sju procent av befolkningen beräknas ha någon form av hyperaktivitetsstörning, oftast ADHD. Allt fler vuxna får en sådan diagnos. De har högre risk för sjukskrivning och dålig arbetsmarknadsanknytning. Studien undersöker hur diagnoser som ADHD och ADD påverkar sjukskrivning och arbetsanknytning samt vilken roll samsjuklighet spelar. Målet är att upptäcka vad som behövs för att personer med hyperaktivitet ska kunna stanna kvar på arbetsmarknaden.

Projektledare Magnus Helgesson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2019-02-01 - 2023-02-01
Beviljat totalbelopp 5 313 000 kr
Diarienummer 180295

Syfte

Projektet ska undersöka hur arbetsanknytning förändras över tid för unga vuxna med hyperaktivitetsstörning. Studien ska ta ett brett grepp över ämnet och titta på förekomsten av sådana störningar, hur de är relaterade till sjukskrivning, skillnader mellan arbetsmarknadssektorer, vilka arbetsrelaterade faktorer som spelar in, vilken skillnad medicinering gör och så vidare. Målet är att underlätta för personer med ADHD och annan hyperaktivitet att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Genomförande

Drygt 14.000 unga vuxna som fått diagnosen hyperaktivitetsstörning under perioden 2001-2013 med anknytning till den privata arbetsmarknaden ingår i studien. Forskarna tar in information från olika register, exempelvis LISA på SCB, Midas på Försäkringskassan, patientregistret och läkemedelsregistret, som innehåller den information de behöver. När det gäller arbetsanknytning och sjukfrånvaro följs de unga som fått en sådan diagnos i fem år. Materialet analyseras sedan med statistiska metoder.

Resultat

Studien kommer att visa på trender och mönster för sjukfrånvaro och arbetsanknytning hos unga vuxna med hyperaktivitetsstörning. Den ger välbehövlig kunskap om huruvida ADHD-mediciner gör det lättare att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Studien väntas också att visa vilka rehabiliteringsinsatser personer med en sådan diagnos kan behöva. Resultaten sprids via vetenskapliga kanaler. De sprids också i populärvetenskaplig form till bland annat arbetsmarknadens parter.