Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa

Sammanfattning

Sverige har ovanligt låg andel unga chefer jämfört med andra länder och många av dem funderar på att sluta. Studien ska ta reda på mer om vad som hjälper respektive hindrar unga chefer i arbetslivet. Målet är att hjälpa till att skapa goda förutsättningar för unga chefer i privat sektor att stanna kvar på sina tjänster.

Projektledare Susanne Tafvelin
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-02-01 - 2023-02-01
Beviljat totalbelopp 4 920 000 kr
Diarienummer 180262

Syfte

Projektet ska kartlägga sambanden mellan unga chefers arbetssituation, hälsa och ledarskap. Kunskaperna ska användas för att ta fram konkreta strategier som kan ge unga chefer i privat sektor bättre arbetsvillkor och därmed göra det mer attraktivt för ungdomar att både bli och fortsätta vara chefer.

Genomförande

Enkäter skickas ut till unga chefer i privat sektor med ett halvårs mellanrum. De innehåller frågor om krav, resurser, ledarskap, förutsättningar och psykisk ohälsa. Forskarna samlar också in registerdata om deltagarnas sjukskrivningar. Målet är att få in 1.000 enkätsvar från unga chefer och lika många från en äldre kontrollgrupp. Forskarna intervjuar unga chefer, deras medarbetare med flera i tre av de deltagande organisationerna. Vid ett andra besök i dessa organisationer, ett år efter det första, återkopplas enkätsvaren och man diskuterar hur man kan ge unga chefer bättre förutsättningar. Utifrån det samlade materialet skapar forskarna en handbok som organisationer kan använda för att få unga chefer att trivas och fungera bra på jobbet. Handboken innehåller även goda exempel från organisationer som lyckats med detta.

Resultat

Kunskapen som projektet tar fram om unga chefers risk- och friskfaktorer används till en handbok med konkreta råd och rekommendationer för hur organisationer kan stötta unga chefer. Den kan också få en allmän betydelse för arbetsmiljöarbetet i olika organisationer. Resultaten från projektet sprids via vetenskapliga kanaler som tidskrifter och konferenser. Handboken blir också tillgänglig på projektets hemsida.