Badrum för alla - nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi

Sammanfattning

Många olyckor, som exempelvis fall, sker i badrum. Vårdanställda kan råka illa ut när de arbetar i sådana miljöer och även hemtjänstpersonal som arbetar i andras hem, där badrummen sällan är anpassade eller har rätt utrustning. Projektet utvärderar och tar fram förslag på badrumslösningar för vårdmiljöer som förbättrar arbetsmiljön samt brukares och patienters självständighet. 

Projektledare Catherine Trask
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-07-01 - 2022-06-30
Beviljat totalbelopp 3 658 000 kr
Diarienummer 180248

Syfte

Projektet ska söka efter och finna nya lösningar för badrum som ökar vårdares säkerhet och brukares självständighet. Målet är ekonomiska badrumsmiljöer för bättre arbetsmiljö och brukarautonomi.

Genomförande

Projektet undersöker badrum och vad som skulle behöva förändras i dem för att öka säkerheten. Det görs bland annat genom frågor till anställda, arbetsgivare och brukare. Forskarna samarbetar med leverantörer och utvecklare, bland annat företag som utvecklat vridbara toaletter och lyfthjälpmedel. De samarbetar också med vårdorganisationer. Projektet tar fram två prototypbadrum som testas och utvecklas när det gäller säkerhet och ekonomi. Forskargruppen använder intervjuer, enkäter, aktivitetsanalyser, ekonomiska analyser och användbarhetsstudier i projektet.

Resultat

Projektet väntas visa vad som behöver förändras i badrum som används av vårdare och brukare/patienter. Prototyper för säkra, ekonomiska och funktionella badrum tas fram. Målet är att hitta badrumslösningar som kan förbättra arbetsmiljön samtidigt som de är ekonomisk hållbara. Resultaten sprids via en rapport, forskarnas kontaktnät, seminarier, konferenser och vetenskapliga publikationer.