Systemutvecklingsmetoder för digital arbetsmiljö (STRIA)

Sammanfattning

Många IT-system leder till stress och dålig arbetsmiljö. Man tar sällan hänsyn till arbetsmiljön när man digitaliserar och det saknas praktiska och användbara metoder för att göra detta. Projektet tar fram och testar sådana metoder. På sikt kan det ge bättre arbetsmiljö och mindre stress för dem som använder IT-system på jobbet.

Projektledare Åsa Cajander
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-05-01 - 2022-04-30
Beviljat totalbelopp 3 678 000 kr
Diarienummer 180250

Syfte

Projektet ska ta fram och sprida metoder för kartläggning av den digitala arbetsmiljön i systemutvecklingsprojekt. Forskarna ska särskilt ta reda på vilka digitala arbetsmiljöproblem som finns inom vård och administration, hur den digitala arbetsmiljön kan kartläggas och utvecklas, hur man kan lära ut systemutveckling med arbetsmiljöfokus samt hur väl sådana metoder fungerar för IT-utvecklare.

Genomförande

I del ett av projektet kartlägger forskarna digitala arbetsmiljöproblem inom vård och administration. Det görs genom gruppdiskussioner, litteraturstudier och observation på arbetsplatser. I del två tar forskarna fram systemutvecklingsmetoder för bättre digital arbetsmiljö. Det görs i workshops med IT-utvecklare. I del tre tar forskarna fram ett utbildningsmaterial om hur man kan använda de metoder som tagits fram. I del fyra utvärderas dessa metoder med hjälp av tester och en enkät. Slutligen sprids kunskaperna och de vidareutvecklade metoderna genom tidskrifter, tidningar, bloggar, utbildning med mera.

Resultat

IT-system som är dåligt anpassade till användarna och verksamheten skapar stress, ökad arbetsbelastning och kan på sikt leda till hälsoproblem. Projektet bidrar till en bättre arbetsmiljö genom att ta fram praktiska metoder för att ta med arbetsmiljöaspekter i IT-utvecklingsprojekt.