10 år med Bas-P och Bas-U - hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare?

Sammanfattning

Sedan 2009 har Arbetsmiljöverkets föreskrift (1999:3) krävt att byggarbetsplatser ska ha byggarbetsmiljösamordnare, så kallade bas-P och bas-U. Byggbranschen har mycket arbetsskador och många olika arbetsmiljörisker. Projektet ska undersöka hur det fungerar med dessa arbetsmiljösamordnare och hur de kan stöttas på bästa sätt. Målet är att förbättra samordnarnas möjligheter att bidra till en god arbetsmiljö och förhindra arbetsolyckor.

Projektledare Sanny Shamoun
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2019-02-01 - 2022-01-31
Beviljat totalbelopp 3 480 000 kr
Diarienummer 180219

Syfte

Projektet ska kartlägga och utvärdera hur arbetsmiljösamordnare i byggbranschen arbetar. Syftet är att hitta hinder som de står inför och föreslå förbättringar som effektiviserar deras arbete. Det långsiktiga målet är en säkrare och bättre arbetsmiljö i byggbranschen.

Genomförande

Forskarna skickar ut enkät till arbetsmiljösamordnare på byggarbetsplatser med frågor om hur de ser på sitt uppdrag, hur mycket tid det tar, vilken utbildning de fått inför uppdraget och så vidare. De genomför också intervjuer på tio byggarbetsplatser, observerar på plats och samlar in dokument. De intervjuar chefer, skyddsombud, byggarbetsmiljösamordnare med flera. Intervjusvaren och en så kallad aktörsanalys, där man undersöker hur skyddsombud, företagsledning med flera kan stötta arbetsmiljösamordnarna, används för att se hinder och möjligheter samt för att ta fram förbättringsförslag. Förbättringsförslagen diskuteras under en workshop med företrädare för fackförbund, byggföretag och arbetsgivarorganisationer. Slutligen sammanställer projektet en rapport till byggbranschen med förslag.

Resultat

Även om projektet begränsas till byggbranschen blir resultaten användbara även för anläggningssektorn, som också har byggarbetsmiljösamordnare. Projektet ger forskningsbaserade och användbara råd om hur man kan uppnå en god arbetsmiljö med hjälp av samordnarna. Råden kommer att omfatta kommunikation, säkerhetskultur, arbetsfördelning med mera. Resultaten sprids via en rapport, kontakter i byggbranschen samt under träffar för arbetsmiljösamordnare och skyddsombud.