Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln?

Sammanfattning

Handeln är en stor bransch med många anställda. De flesta av branschens anställda arbetar i butikskedjor. Arbetsmiljöarbetet i dessa kedjor bestäms centralt på huvudkontoret men ska utföras lokalt i butikerna, vilket inte alltid är optimalt. Projektet undersöker hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras i butikskedjor samt tar fram råd och rekommendationer för detta.

Projektledare Maria Vigren
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2019-02-01 - 2022-01-31
Beviljat totalbelopp 3 650 000 kr
Diarienummer 180215

Syfte

Projektet ska undersöka hur arbetsmiljöarbetet i handelns kedjeföretag kan utvecklas och förbättras. Målet är bättre systematiskt arbetsmiljöarbete i dessa företag så att arbetsplatserna blir säkrare och mer hälsosamma.

Genomförande

Forskarna genomför intervjuer med bland annat HR-personal och huvudskyddsombud centralt samt butikschefer och skyddsombud i butikerna. 6-8 butikskedjor med olika inriktning tas med i projektet. Förutom att analysera intervjusvaren hämtar forskarna även in dokument. Målet är att se hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs. En särskild analys görs av hur företagens arbetsmiljöstrategier omsätts i praktiskt arbetsmiljöarbete. En workshop genomförs även med representanter för företagen i studien och den referensgrupp som knyts till projektet. Slutligen sammanställer projektgruppen en rapport som sprids till företag inom handeln.

Resultat

Projektet kommer att ge användbara och forskningsbaserade råd och rekommendationer för hur man kan uppnå en god arbetsmiljö inom handeln med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete. En mer lättillgänglig variant av rapporten tas också fram, med inspiration och konkreta tips. Den särskilda beteendeanalys som används av projektet, OBM, ger dessutom insikter om hur det verktyget kan användas inom forskningen. Resultaten sprids via rapporten och arbetsmarknadens parter inom handeln.