Referensmätningar kring EMF-direktivet

Sammanfattning

Ett EU-direktiv om elektromagnetiska fält i arbetslivet införlivades i svensk lagstiftning med en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket 2016. EU-kommissionen har tagit fram vägledningar för hur direktivet ska tillämpas, men de är krångliga och det är svårt att mäta sådana fält. Projektet gör referensmätningar på industrier där det kan finnas problem med elektriska och magnetiska fält. Mätresultaten sammanställs och kan användas för riskbedömningar.

Projektledare Hans Grönqvist
Organisation RISE IVF AB
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-02-01 - 2021-01-31
Beviljat totalbelopp 3 528 000 kr
Diarienummer 180211

Syfte

Projektgruppen ska göra mätningar och så kallade simuleringar på arbetsplatser där gränsvärden för elektromagnetiska fält riskerar att överskridas. Målet är att ta fram ett underlag till riktlinjer som kan användas när elektromagnetiska fält i arbetslivet riskbedöms.

Genomförande

Ett antal industrier väljs som man tror kan ha problem med att uppfylla direktivet om elektromagnetiska fält. Projektgruppen gör mätningar vid dem. Där värdena ligger över så kallade insatsvärden går de vidare och gör så kallade simuleringar för att se så att inte direktivets gränsvärden överskrids. Slutligen gör projektgruppen riskbedömningar för industrierna som ingår i studien, vilka kan vara en utgångspunkt för andra företags bedömningar.

Resultat

Projektet kommer att öka kunskapen om exponering för elektriska och magnetiska fält inom industrin. Därmed kan företag lättare uppfylla de krav som EU-direktivet och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2016:3 ställer. Resultaten sprids via en rapport, tillsammans med riskbedömningar som görs samt i samband med ett anslutande projekt hos Prevent. Resultaten sprids också på nätverksträffar och möten.