Praktiskt arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart

Sammanfattning

Cirka 10.000 personer arbetar på fartyg i Sverige och sjöfarten hade sitt egna så kallade me too-upprop där 1.500 kvinnliga sjömän deltog. Fokus i sjönäringen har legat mer på att anmäla än förebygga sexuella trakasserier, det vill säga på enskilda personer snarare än systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas därför kunskap om effektiva metoder för att förebygga kränkande särbehandling inom sjönfarten. Projektet tar fram sådana metoder och strategier.

Projektledare Cecilia Österman
Organisation Linnéuniversitetet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2019-02-01 - 2021-01-31
Beviljat totalbelopp 1 210 000 kr
Diarienummer 180229

Syfte

Projektet ska ta fram, utvärdera och sprida metoder som förebygger kränkande särbehandling samt stärker den sociala arbetsmiljön och jämställdheten i sjöfarten. Forskarna ska också undersöka hur dessa metoder kan införas. Målet är metoder som är så tydligt beskrivna att man förstår varför de fungerar.

Genomförande

Projektet börjar med en litteratursökning och samtal med representanter för fackförbund och rederier för att ta fram exempel på metoder och strategier som skulle kunna fungera. Sedan genomförs så kallade fokusgruppintervjuer med en referensgrupp som har deltagare från branschen. Där diskuteras och utvärderas metoderna. Metoder som är realistiska och användbara är i fokus. Utifrån dessa undersökningar tar forskarna fram goda exempel och praxis som kan förbättra den sociala arbetsmiljön och jämställdheten på fartyg.

Resultat

Projektet tar fram användbara modeller och tillvägagångssätt för att motverka kränkande särbehandling inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kommer bland annat att vara råd och rekommendationer för att öka jämställdheten på fartyg. Resultaten sprids via en rapport, konferenser och vetenskaplig publicering. Dessutom sprids de till parterna inom sjönäringen samt via en hemsida och utbildning av sjöbefäl.