Effektivare behandling av svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier med kombinationer av två eller flera antibiotika

Sammanfattning

Ökande antibiotikaresistens hos bakterier är ett stort hälsohot. Motståndskraften mot vanliga läkemedel gör bland annat att dödligheten stiger vid svåra infektioner. Mot sådana svårbehandlade infektioner används ofta flera antibiotika samtidigt. Projektgruppen har tidigare tagit fram en metod för att utvärdera olika antibiotikakombinationer. I detta projekt utvecklar de testningen av olika kombinationer av antibiotika. Målet är att kunna att se vad som hjälper bäst mot svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier.

Projektledare Thomas Tängdén
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2018-11-01 - 2021-10-30
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 180124

Syfte

Projektet ska förbättra laboratoriemetoder och testning av anitibiotikakombinationer. Syftet är att effektivisera behandlingen av infektioner som orsakas av multiresistenta bakterier. Målet är minskad dödlighet och snabbare tillfrisknande vid sådana infektioner.

Genomförande

I ett första delprojekt utvärderas effekten av ett stort antal antibiotikakombinationer på olika motståndskraftiga bakterier. De mest lovande kombinationerna undersöks närmare. I en andra del av projektet undersöks effekten av antibiotikakombinationer genom att bland annat studera bakteriers gener för resistens mot antibiotika. Slutligen samlar forskarna in information om dödlighet, behandling och vårdtid för patienter som fått infektioner med multiresistenta tarmbakterier.

Resultat

Projektet ger kunskap om vilka kombinationer av antibiotika som fungerar bäst mot multiresistenta tarmbakterier. Projektet leder också till att de laboratoriemetoder som används för att testa detta utvecklas och blir säkrare. Kunskaperna bidrar till en effektivare behandling. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter De kan också leda till ändringar i de nationella riktlinjerna för behandling av infektioner på grund av tarmbakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika.