Mellan Pod och Patient - hur förändras arbetet när vården blir digital?

Sammanfattning

Ny teknik gör att allt mer vård kan ske digitalt. Det kan till exempel handla om övervakning av patienters hälsa eller kommunikation och rådgivning till patienter. Men det saknas undersökningar av hur personalen upplever en sådan övergång till digital vård samt vad den kostar jämfört med traditionell vård. Projektet följer och studerar ett projekt för digital vård av patienter som fått hjärtinfarkt. Syftet är att ta reda på hur arbetsmiljö, arbetssätt och ekonomi påverkas.

Projektledare Gudbjörg Erlingsdottir
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2019-04-01 - 2021-10-31
Beviljat totalbelopp 2 499 000 kr
Diarienummer 180103

Syfte

Projektet ska öka kunskaperna om hur personalen påverkas av de nya digitala arbetssätten. Dessutom ska kostnadseffektiviteten med digital vård jämföras med kostnaderna för traditionell vård.

Genomförande

Projektet följer den så kallade WEBBIT-CR-studien vid hjärtmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. 60 slumpvis utvalda patienter medverkar. Hälften av dem får traditionell vård där de gör besök hos sjuksköterska och fysioterapeut och hälften får vård på distans med det digitala systemet LifePod (via en mobil, dator eller surfplatta). Med LifePod skickas information om blodtryck, vikt, aktivitet, mediciner med mera till mottagningen. Sjuksköterskor och fysioterapeuter kan då reagera på på larmvärden och ge återkoppling och råd till patienterna via en chattfunktion. Sjuksköterskorna och fysioterapeuterna intervjuas och följs av forskarna under arbetet. Dessutom intervjuas läkare i samband med sjuksköterskornas och fysioterapeuternas information till patienterna. Data samlas också in om kostnader för de bägge vårdmetoderna. WEBBIT-CR-projektet följs under 14 månader.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur övergången till digital vård påverkar personalens arbetssätt, upplevelse av krav och kontroll, arbetsroller med mera. Dessutom ger det kunskap om kostnader för digital respektive traditionell vård. Kunskaperna från projektet kan också bidra till att det blir lättare att införa digital vård. Resultaten sprids till WEBBIT-CR-projektet på sjukhuset och plattformen eHealth@LU, där företag inom e-hälsa, företrädare för offentlig sektor och forskare finns. Dessutom sprids de via vetenskapliga tidskrifter och konferenser.