Fånga arbetsförmåga

Sammanfattning

Sjukdomar och besvär som diabetes eller psykisk sjukdom minskar ofta arbetsförmågan. Projektet undersöker vilka omständigheter och faktorer som hjälper en att ha kvar sin sin arbetsförmåga fast man är sjuk eller har olika besvär. Kunskaperna blir till nytta för både enskilda, arbetsgivare och samhället.

Projektledare Mats Hagberg
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2019-05-01 - 2022-03-31
Beviljat totalbelopp 2 400 000 kr
Diarienummer 180031

Syfte

Projektet ska undersöka vilka förhållanden i hemmet, arbetet och fritiden som underlättar för personer med sjukdomar och besvär att behålla sin arbetsförmåga.

Genomförande

Projektet använder data från tidigare studier: SUNDS, som följt industriarbetare, UngVuxen, som följt unga vuxna, samt SCB:s och Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Dessa data analyseras med hjälp av så kallad medieringsanalys, där bidragande faktorer i en process studeras. Sjukdom leder ofta till nedsatt arbetsförmåga men samtidigt kan exempelvis möjlighet till återhämtning i arbetet vara en faktor som skyddar arbetsförmågan. Forskarna undersöker sådana skyddande faktorer som är möjliga att påverka: sömn, arbetskrav, återhämtning i arbetet, stöd på arbetsplatsen, stress, fysisk träning med mera.

Resultat

Projektet tar fram och värderar olika fysiska, sociala, organisatoriska med flera faktorer som påverkar arbetsförmågan. Forskarna hoppas få fram information om hur denna påverkan ser ut för olika sjukdomar och besvär. Kunskapen om vad som stärker arbetsförmågan hos sjuka sprids bland annat till företagshälsan och arbetsmarknadens parter. Det görs via en rapport, sammanfattningar och en vägledning som läggs ut på en hemsida. Dessutom sprids resultaten via vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, konferenser, seminarier och så vidare.