Bara en bagatell - eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen.

Sammanfattning

Trakasserier och hot är relativt vanligt för anställda på hotell och restauranger. Studien tar fram kunskap som kan användas för att förebygga att anställda i branschen utsätts för sexuella eller rasistiska trakasserier samt hot om våld. Forskarna intervjuar chefer och anställda och tar efter det fram metoder och verktyg för en säkrare psykosocial arbetsmiljö i hotell- och restaurangbranschen.

Projektledare Kristina Zampoukos
Organisation Mittuniversitetet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-03-01 - 2023-02-28
Beviljat totalbelopp 3 752 000 kr
Diarienummer 180013

Syfte

Studien ska ta fram kunskap som kan användas för att utveckla strategier, metoder och verktyg mot trakasserier och hot i hotell- och restaurangbranschen. Forskarna ska ta reda på vilka förebyggande strategier som används, vilka svårigheterna är när det gäller att arbeta förebyggande samt vilka verktyg och metoder som behövs för en trygg psykosocial arbetsmiljö.

Genomförande

Forskarna genomför både enskilda intervjuer och gruppintervjuer med chefer och anställda på hotell och restauranger. Intervjuerna genomförs på upp till sex olika hotell och restauranger. Gruppintervjuerna görs med olika personalgrupper för sig och tar sin utgångspunkt i påhittade fallbeskrivningar av trakasserier och hot. Utifrån intervjuerna tas rekommendationer fram för verktyg, strategier och förebyggande metoder. Forskarna i projektet samarbetar med en branschorganisation och ett fackförbund.

Resultat

Projektet ger kunskap om arbetsmiljön och arbetsvillkoren i en bransch med många ungdomar och många anställda som har en utsatt position på arbetsmarknaden. Projektet bidrar med rekommendationer och åtgärdsförslag som kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön och göra arbetsplatserna mer attraktiva. Spridningen av resultaten sker tillsammans med de organisationer som projektet samverkar med samt genom tidningar, en populärvetenskaplig rapport, vetenskapliga artiklar och sociala medier.