Evidensbaserad internetförmedlad behandling vid alkoholproblem - en kvalitativ studie om nyttan i arbetslivet

Sammanfattning

En vanlig orsak till både ohälsa och frånvaro från jobbet är alkoholproblem. Projektet undersöker hur man kan använda internetbehandling av alkoholproblem som en rehabilitering i arbetslivet. Forskarna utvärderar ett särskilt stödprogram via internet för detta. Det är en kostnadseffektiv metod som kan få positiv effekt på sjuktalen.

Projektledare Kristina Sundqvist
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2019-05-01 - 2022-05-01
Beviljat totalbelopp 3 850 000 kr
Diarienummer 180008

Syfte

Studien ska undersöka behandling av alkoholproblem via internet som rehabiliteringsinsats i arbetslivet. Forskarna ska undersöka sådana insatser både ur medarbetares och arbetsgivares perspektiv. De ska särskilt ta reda på vad som hindrar respektive underlättar att man startar upp sådana behandlingar. Det ska göras inom ramen för verksamheten i ALNA, en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter och arbetar i arbetslivet mot problematiskt alkoholbruk.

Genomförande

Ett särskilt internetprogram som utvecklats vid Karolinska Institutet och tidigare visat goda resultat testas i studien på medarbetare som har behov av hjälp med att minska sitt drickande. Det innehåller bland annat skriftligt psykologstöd och videosessioner. Forskarna samlar in grundläggande information om deltagarna och deras alkoholbruk vid start. Studien har tre delar med femton deltagare i varje del. Del ett handlar om behandlingens effekt för medarbetarna med alkoholproblem. Del två om vilken effekt arbetsgivaren upplever av programmet. Del tre om hur medarbetaren upplever att arbetslivssammanhanget påverkar. Data i de tre delarna samlas in med hjälp av intervjuer.

Resultat

Resultaten från projektet kan användas när man inför internetbehandling av psykisk ohälsa i arbetslivet. Sådan behandling passar exempelvis dem som arbetar skift eller reser mycket i jobbet. Den är också kostnadseffektiv för arbetsgivaren. På sikt kan sådana behandlingar leda till minskade sjuktal. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, konferenser och seminarier.