Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet. Praktiska, metodologiska och teoretiska utmaningar

Sammanfattning

Tidigare forskning har intresserat sig för effekterna av att gå och jobba när man borde stanna hemma och vara sjuk, så kallad sjuknärvaro. Men vi vet fortfarande inte tillräckligt om detta. Projektet tar reda på mer om hur sjuknärvaro påverkar hälsa och produktivitet på jobbet.

Projektledare Gunnar Bergström
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2017-10-01 - 2020-09-30
Beviljat totalbelopp 4 131 000 kr
Diarienummer 170100

Syfte

Undersökningen ska ge mer kunskap om hur hälsa och produktivitet påverkas av sjuknärvaro. Det ska ske genom att en mängd faktorer som kan spela roll för såväl sjukfrånvaro som sjuknärvaro undersöks.

Genomförande

Studien utförs på data från fem stora undersökningar, bland annat Suntliv.nu och AHA, som innehåller data om bland annat sjuknärvaro, produktivitet och hälsa. Materialet analyseras med hjälp av statistiska metoder. Eftersom det är ett sammantaget väldigt stort material, enbart Suntliv.nu innehåller uppgifter om drygt 160.000 personer, kan forskarna med statistiska metoder ta fram nya fakta om exempelvis vilken roll personlighet respektive arbetsvillkor spelar för sjuknärvaro, hälsa och produktivitet på jobbet. 

Resultat

Kunskaperna från projektet ger bättre insatser på arbetsplatser för arbetsmiljö och hälsa. Dels i form av praktiska rekommendationer, men också i form av vad man bör mäta och följa upp vid sådana insatser. Projektet ger information om hur arbetsförmåga, ohälsa, arbetsvillkor, sjuknärvaro, sjukfrånvaro och produktivitet hänger ihop. Undersökningen ger också svar på om sjuknärvaro under vissa omständigheter, som till exempel när man kommer tillbaka till jobbet efter en rehabilitering, kan vara bra för hälsan. Studien ger också information om vad som orsakar sjuknärvaro. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, forskarnätverk, företagshälsan, bloggar, hemsidor, konferenser med mera.