Vägar tillbaka - En studie av arbetsbyte som medel för hälsa, utveckling, rehabilitering

Sammanfattning

Upp till 800 000 personer upplever att de inte är i önskat yrke eller på rätt arbetsplats. De är så att säga dubbelinlåsta. Känslan av dubbelinlåsning leder till olust, trötthet, symptom på kroppsliga besvär och mindre utvecklingsmöjligheter. I längden kan det leda till sjukskrivningar. Ett sätt att bryta detta mönster är genom byte av yrke eller arbetsuppgifter och kanske omskolning. Det finns ett behov av teorier om både individens process ut ur sjukskrivning och tillbaka till arbete och om de praktiska förutsättningar som krävs. Projektet arbetar med sådana analyser.

Projektledare Gunnar Aronsson
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2004-01-01 - 2007-01-01
Beviljat totalbelopp 800 000 kr
Diarienummer S-55:03

Syfte

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att människor med lång sjukfrånvaro och ohälsa ska komma tillbaka till arbetslivet genom ett arbetsbyte? Det var en övergripande frågeställning i detta projekt. Vilka psykologiska faktorer och praktiska förutsättningar gör det lätt eller svårt med ett arbetsbyte efter lång frånvaro? Projektet har syftat till analysera yttre förhållanden och individuella förhållningssätt för detta.

Genomförande

Studien analyserade material med fokus på samspelet mellan individ och stödstrukturer från arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården. I studien ingick 20 långtidssjukskrivna personer som via sin arbetsgivare erbjöds planering. 2004 påbörjades studien och en uppföljning gjordes 2006 och data samlades in via enkäter och djupintervjuer.

Resultat

Studien visade att nio personer kom ur sin sjukskrivning och helt eller delvis övergick till nya arbetsuppgifter på sitt arbete, eller gick till ny arbetsplats eller studier. Upplevelsen av trygghet, stöd och självkänsla hade betydelse, men särskilt tillsammans med praktiska förutsättningar i form av lämplig sjukvård och behandling, insatser från Arbetsförmedlingen, ekonomiska förutsättningar och möjligheter till omskolning.