De mest sjukskrivna. Sjukfrånvaro bland anställda inom vård- och omsorg - vilken roll spelar kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar?

Sammanfattning

Vård och omsorg är den del av arbetsmarknaden där flest svenskar jobbar. De flesta av dem är kvinnor. Det blir allt fler långa sjukskrivningar i sektorn, framför allt på grund av psykiska sjukdomar och besvär. Det behövs mer kunskap om vad detta beror på. Projektet undersöker och jämför fysiska och psykosociala riskfaktorer för långtidssjukskrivning utifrån de vanligaste diagnoserna. Forskarna tar också reda på vilka de så kallade friskfaktorerna är inom vård och omsorg.

Projektledare Magnus Helgesson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2018-01-01 - 2020-12-31
Beviljat totalbelopp 4 200 000 kr
Diarienummer 170114

Syfte

Forskarna ska hitta de vanligaste risk- och friskfaktorerna som påverkar långtidssjukskrivningar inom vård och omsorg. Studien undersöker vad som ökar respektive minskar risken för sjukskrivning på grund av psykiska problem, värk i muskler och leder samt hjärt- och kärlsjukdom inom den delen av arbetsmarknaden. Målet är färre långtidssjukskrivningar bland anställda i vård och omsorg.

Genomförande

Projektet hämtar data från Arbetsmiljöundersökningarna, AMU, som genomförs regelbundet av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Studien baseras på en del av AMU som består av vård- och omsorgsanställda, cirka 14.500 personer. Nittio procent av dem är kvinnor. Forskarna undersöker de som varit långtidssjukskrivna under åren 2004-2016, för vilka det även finns uppgift om sjukskrivningsdiagnos. De jämförs med dem som inte varit sjukskrivna någon längre period. Forskarna jämför grupperna när det gäller bland annat tunga lyft, stillasittande arbete, arbetsmängd, höga arbetskrav och brist på inflytande. I jämförelsen tar forskarna hänsyn till kön, ålder, utbildning, födelseland, typ av arbetsgivare med mera. Alla data analyseras med statistiska metoder.

Resultat

Projektet ger kunskaper som kan användas i praktiskt arbetsmiljöarbete, för företagshälsovården samt av fack och arbetsgivare. Projektet gör en unik jämförelse av fysiska och psykiska riskfaktorer samt följer deltagarna under väldigt lång tid. Projektet kommer troligen att hitta särskilda arbetsmiljöfaktorer, och kombinationer av sådana, som ökar risken för långa sjukskrivningar. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, till fackförbund och arbetsgivarorganisationer samt till Arbetsmiljöverket.