Yrkesverksamma kvinnors barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro/sjuk- och aktivitetsersättning, generellt och i olika yrken, branscher och sektorer

Sammanfattning

Kvinnor är mer sjukskrivna än män. Man hävdar ofta att kvinnors sjukfrånvaro ökar med antalet barn, men det är inte bevisat. Sambandet mellan barnafödande och sjukfrånvaro är inte tillräckligt undersökt. Projektet undersöker hur kvinnors sjukfrånvaro utvecklar sig genom livet. Studien använder data från flera stora register.

Projektledare Kristina Alexanderson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2017-02-01 - 2021-07-31
Beviljat totalbelopp 4 705 000 kr
Diarienummer 160318

Syfte

Studien ska ge kunskaper om sambandet mellan kvinnors sjukfrånvaro och uttag av sjuk/aktivitetsersättning. Särskild hänsyn till analysen ska tas till sjuklighet och yrke, framförallt bransch och sektor på arbetsmarknaden.

Genomförande

Projektet använder data från Statistiska Centralbyråns LISA-databas, från Försäkringskassan om sjukfrånvaro och diagnos samt från Patientregistret, Cancerregistet, Medicinska födelseregistret med flera databaser. Samtliga svenska kvinnor som födde barn under 2004 och 2005 följs till och med 2013 med hjälp av data från registren. På ett liknande sätt följs även kvinnor som bodde i Sverige 1995, 2000 och 2010. Kvinnor som inte har barn jämförs med de som fött ett, två eller flera barn. Sedan analyserar forskarna materialet med hjälp av statistiska metoder.

Resultat

Forskarna förväntar sig att finna kvinnor med hög sjukfrånvaro även bland dem som inte fött barn och även att ensamstående med barn har högre sjukfrånvaro. Studien ger ny kunskap inom området. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, presentationer, sociala medier, föreläsningar med mera.