Upplevd stress och utmattning hos anställda i kontaktyrken: lärare, präster och psykologer

Sammanfattning

Allt fler sjukskrivs på grund av psykiska problem och kvinnor diagnosticeras allt oftare med stressreaktioner. Projektet ska ta reda på varför vissa personer har större risk att bli sjuka av stress. Projektet undersöker också skillnader mellan män och kvinnor när det gäller stressreaktioner. Målet är att bättre förebygga och hindra svår stress.

Projektledare Carl Martin Allwood
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2017-05-01 - 2021-04-30
Beviljat totalbelopp 2 615 000 kr
Diarienummer 160248

Syfte

Projektet ska ta fram kunskap om de psykologiska och sociala förhållanden som bidrar till att vissa personer löper högre risk för stressjukdom. Målet är att bättre kunna förebygga och motverka stressrelaterad ohälsa.

Genomförande

900 personer i yrken med höga sjuktal på grund av stress - lärare, psykologer och präster - besvarar i flera omgångar frågor om stress, ängslighet, hur sociala de är och så vidare. Vid första tillfället besvarar de även frågor om ålder, kön, arbetsbelastning och antal hemmavarande barn. Stress, beslutsstil, sömn, socialitet, ängslighet, upplevda krav, tendens till grubbel med mera mäts med standardiserade frågeinstrument, såsom PSS, Perceived Stress Scale. Skalorna gör det lätt att jämföra deltagarna med varandra. Resultaten analyseras med statistiska metoder som gör att forskarna kan se vilken roll olika personliga egenskaper spelar för stress och utmattning.

Resultat

Projektet ökar förståelsen av varför vissa drabbas av stress och utmattning, men inte andra. Särskilt när det gäller skillnader mellan män och kvinnor samt hur det ser ut i så kallade kontaktyrken (lärare med flera). Resultaten sprids via vetenskapliga artiklar. Forskarna tar också fram ett särskilt arbetsmaterial med råd utifrån resultaten som kan användas av arbetsgrupper som vill minska negativa effekter av stress. Arbetsmaterialet kommer att göras tillgängligt för dem som vill ta del av det.