Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa

Sammanfattning

Sammanfattning

Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar. Med en väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare, vården och sjukskrivna kan fler snabbare komma tillbaka till jobbet. Men en sådan samverkan kan vara känslig för den enskilde och leda till oklar gränsdragning mellan yrkesroller. Projektets forskare undersökte vad som underlättar respektive försvårar samarbete för att få sjukskrivna för psykisk ohälsa i arbete igen.

Projektledare Elisabeth Björk Brämberg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2018-04-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 1 756 000 kr
Diarienummer 160183

Syfte

Projektet skulle beskriva vilka faktorer som hindrar respektive möjliggör samverkan mellan sjukvård, arbetsgivare med flera för att få människor med psykisk ohälsa tillbaka till jobbet. Beskrivningen skulle göras ur den sjukskrivnes, arbetsgivarens, vårdens samt Försäkringskassans perspektiv. Målet var en effektivare arbetslivsinriktad rehabilitering. Etiska problem i sammanhanget skulle också belysas.

 

Genomförande

Studien genomfördes inom primärvården i Uppsala och Västra Götaland. Företrädare för primärvård, arbetsgivare, Försäkringskassan och företagshälsovård deltog. Det gjorde även anställda som sjukskrivits i upp till två månader för mild eller måttlig psykisk ohälsa. De hade också deltagit i samverkan mellan sjukvård och arbetsgivare där det funnits en rehabiliteringskoordinator. Totalt ingick 45 personer i studien. De intervjuades om vad som möjliggör respektive hindrar samverkan. Fem läkare ingick i en fokusgrupp som intervjuades i grupp. Forskarna frågade också om etiska problem kring samverkan och olika aktörers roller. Deltagarnas svar spelades in och analyserades.

 

Resultat

Så kallade trepartssamtal genomförs sällan för dem som hade en rehabiliteringskoordinator. Koordinatorerna uppfattar ofta sin roll som oklar och eftersträvar tydlighet. Samverkan gör att kunskap överförs mellan aktörerna och skapar dialog om arbetsåtergång. Brist på tid var en hindrande faktor, öppen dialog mellan anställd och arbetsgivare en möjliggörare. Studien ger kunskap om rehabiliteringssamverkan, särskilt om vad som hindrar respektive gynnar ett sådant samarbete. Resultaten sprids via en rapport samt vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering. Dessutom sprids resultaten via bloggar, sociala medier och organisationer.