Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida konsekvenser, och spelar kön, yrkesgrupp, hälso- och livsstilsfaktorer roll?

Sammanfattning

Sammanfattning

Psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till långtidssjukskrivning. Det behövs mer kunskap om vilka effekter sjukskrivningen får, tidigare studier har visat på en del negativa effekter, och om hur de långtidssjukskrivna ska kunna komma tillbaka till arbetslivet. Projektet undersökte detta närmare, vilket är viktigt när allt fler är långtidssjukskrivna på grund av psykiska besvär

Projektledare Pia Svedberg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2016-11-01 - 2019-10-31
Beviljat totalbelopp 4 506 000 kr
Diarienummer 160138

Syfte

Projektet skulle undersöka om sjukskrivning på grund av psykiska problem leder till framtida sjukersättning, ökad dödlighet, arbetslöshet och vårdkonsumtion. Dessutom skulle projektet undersöka om yrke, livsstil, smärta med mera bidrar till att sjukskrivna för psykisk ohälsa drabbas av negativa effekter, det vill säga blir ytterligare sjukskrivna, behöver vård, löper större risk att dö eller får sjukersättning.

 

Genomförande

Flera delstudier genomfördes med hjälp av register- och enkätdata. Kopplingen mellan sjukskrivning på grund av stress och andra psykiska faktorer å ena sidan och sjukersättning, sjuklighet och arbetslöshet å den andra undersöktes med hjälp av tvillingar. Då går det att se hur ärftlighet och uppväxtmiljö påverkar. Här användes data från svenska Tvillingregistret, med information om cirka 120.000 tvillingar. För dem samlades data om sjukskrivning från Försäkringskassan in, om yrke med mera från SCB samt bland annat information från patient- och dödsorsaksregistren.

 

Resultat

Sjukskrivning på grund av psykiska diagnoser ökar risken för upprepad sjukskrivning, arbetslöshet och sjuk- eller aktivitetsersättning. Även för framtida död och sjukhusvård. Sambanden kvarstår även när man tar hänsyn till ärftlighet och familjefaktorer. Rökning och låg fysisk aktivitet ökade risken för framtida sjukersättning. Åtgärder för att förhindra utanförskap har en positiv effekt. Projektet fyller i kunskapsluckor kring konsekvenserna av långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Genom att använda data om tvillingar har forskarna fått information om ärftlighet och uppväxtmiljö och därmed om vilken roll sådant spelar. Eftersom sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökar är detta viktiga kunskaper som kan användas för bättre åtgärder för dem som har psykiska problem. Resultaten sprids via presentationer, vetenskapliga tidskrifter, en doktorsavhandling och rapporter.