Arbetsinriktad fysioterapi som komplement till långvarig opioidbehandling vid kronisk smärta: effekter på arbetsåtergång

Sammanfattning

Trots tveksam effekt, risk för missbruk och biverkningar används ofta opoider (läkemedel i morfingruppen) mot långvarig smärta. Studien undersöker effekten av arbetsinriktad träning, beteendeträning och förändringar på arbetsplatsen för patienter med långvarig smärta som regelbundet behandlas med opoider. Särskilt undersöks hur sådana insatser påverkar smärtpatienternas arbetsförmåga.

Projektledare Pernilla Åsenlöf
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2016-11-01 - 2020-12-31
Beviljat totalbelopp 5 521 000 kr
Diarienummer 160069

Syfte

Studien ska undersöka vilka effekter arbetsförändringar, beteendeträning och fysisk arbetsinriktad träning får för patienter med långvariga smärtor som tar smärtstillande läkemedel av opoidtyp. Antagandet bakom studien är behandlingspaketet kommer få en positiv effekt på arbetsförmåga och få fler patienter i arbete igen.

Genomförande

En grupp patienter med långvarig smärta och långvarig opoidbehandling väljs ut. De får arbetsinriktad fysisk träning och beteendeterapi. Förändringar genomförs på deras arbetsplatser för att underlätta för dem att jobba. En kontrollgrupp får enbart förändringarna på arbetsplatsen. Arbetsåtergång och självskattad arbetsförmåga mäts efter ett halvår, ett år och två år.

Resultat

Forskarna väntar sig att den så kallade interventionen - det åtgärdspaket som prövas - kommer att öka chansen för personer med kronisk smärta som får smärtbehandling med opoider att återgå i arbete och jobba. Dessutom kommer projektet ge mer information om för- och nackdelar med opoidbehandling. Resultaten sprids bland annat via doktorsavhandlingar, vetenskapliga nätverk och seminarier.