Vem orkar ända till 65? Riskfaktorer för långtidssjukskrivning, förtidspension, allvarlig sjukdom och död. 10-årsuppföljning av 600 Stockholmskvinnor

Sammanfattning

I en tidigare studie konstaterade att sjukskrivna kvinnor arbetar oftare deltid och har fler barn än genomsnittskvinnan. De trivs sämre på arbetet och har bytt jobb mer sällan. Den ekonomiska moroten till att arbeta är liten, då skillnaden mellan inkomst och sjukersättning är liten, särskilt när merkostnader som resor och luncher räknas in. Den studien utvecklades till att omfatta 600 kvinnor i en journalstudie. Projektet bygger vidare på det materialet i en uppföljande studie.

Projektledare Kristina Orth-Gomér
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2004-01-01 - 2008-12-30
Beviljat totalbelopp 3 603 624 kr
Diarienummer S-42:03

Syfte

Projektet har syftat till att beskriva 300 sjuka och 300 friska kvinnors psykosociala riskfaktorer för längre sjukskrivningar och tidig pensionering, men även vilka friskfaktorer som kan skydda mot psykosocial stress i arbete och familjeliv. Projektet har undersökt samspelet mellan psykosociala risk- och friskfaktorer och livsstil och biologi och analyserat vilken betydelse kombinationen av dessa faktorer har för att i ett friskt arbetsliv nå fram till en vanlig ålderspension.

Genomförande

300 friska och 300 sjuka kvinnor i åldern 40-65 år i Stockholm har valts ut. De 300 hjärtsjuka kvinnorna ingick i studien "Kvinnor och Kranskärlssjukdom", från början av 1990-talet. De 300 friska i kontrollgruppen valdes slumpvis ur folkbokföringsregistret och var i samma ålder. I tio år följdes kvinnorna utifrån ålder vid dödsfall, ålder vid pensionering, medicinering och diagnoser, arbets- och familjeförhållanden. Olika fysiologiska mätningar studerades och även upplevd trötthet och sömnkvalitet och livsskvalitet i allmänhet.

Resultat

Några av resultaten som framkommit är att i den friska gruppen stannade mindre än hälften av kvinnorna i arbetet till 65 års ålder, och man slutade oftare på grund av orsaker i arbetet än på grund av sjukdom. Stress i arbete och familjeliv och låg ekonomisk och social status låg oftare bakom orsaken till dålig hälsa vid tiden för pensionering.
Projektet har konstaterat att sociala och psykosociala förhållanden spelar större roll i sjukskrivningsstatistiken än fysiologiska livsstilsfaktorer. När det gäller dödsfall och förtidspensionering på grund av sjukdom pekar resultaten tydligt på var man befinner sig på den sociala stegen: ju lägre ner desto fler dödsfall och tidiga pensioneringar, men långtidssjukskrivningar är vanligare ju högre upp man befinner sig.