Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?

Sammanfattning

Hälso- och sjukvården behöver ständigt förbättringsarbete och där är lärandet viktigt. Många arbetsplatser inom vården vill ha ett utvecklingsarbete som tar hänsyn till arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa. Studien undersöker lärandets roll, lärande för medarbetarnas hälsa och engagemang under en organisationsutveckling. Utifrån resultaten skapar projektet en handbok för hälso- och sjukvården om lärande, välmående och engagemang.

Projektledare Andrea Eriksson
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2016-05-01 - 2020-04-30
Beviljat totalbelopp 3 294 000 kr
Diarienummer 150336

Syfte

Projektets mål är en bättre förståelse av hur lärande (på olika nivåer) i en organisation som befinner sig i ett utvecklingsarbete påverkar de anställdas välmående och engagemang. Det handlar bland annat om att ta reda på vilken roll det så kallade lärandeklimatet och förutsättningar för lärande spelar.

Genomförande

Enkätsvar om lärande med mera hämtas in från 500 medarbetare på 50 arbetsplatser inom hälso- och sjukvården i några landsting och en kommun. Projektet är en fördjupad studie av arbetsplatser som deltagit i tidigare forskningsprojekt. Förutom enkäter gör forskarna fallstudier vid ett tiotal arbetsplatser som fått med hälso- och arbetsmiljöfrågor i sin organisationsutveckling. Dessutom djupintervjuar de ett antal medarbetare. Enkäterna till medarbetare och chefer mäter individuellt lärande, lärande på gruppnivå och organisatoriskt lärande med hjälp av frågor om enskildas förbättring av arbetsinsatser, tid för reflektion, socialt lärandeklimat vid arbetsplatsen med mera.

Resultat

Projektet belyser samspelet mellan enskildas utveckling av sin arbetssituation, socialt lärandeklimat och organisatoriskt lärande å ena sidan samt välmående och engagemang å den andra. Resultaten sammanställs i en handbok för hälso- och sjukvården om lärande, välmående och engagemang. Forskningsresultaten sprids också till de deltagande organisationerna samt via konferenser och vetenskapliga tidskrifter.